🦵 تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف


تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن 🦵

تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن بسیار متعدد است ولی اغلب آنها تعابیر خوشایندی نیستند و بیشتر به از دست دادن چیزی مهم و با ارزش در زندگی، تمرکز روی بازگشت به مسیری که در آن بودید، نگرانی و دلهره، از دست دادن کنترل و تسلط اشاره دارند.

هنگام دیدن خواب قطع عضو، حالتی خاص را در بدن و ذهنتان تجربه می‌کنید و احساسات و هیجاناتتان دچار تغییر و تحول اساسی می‌شود و ممکن است با موارد زیر روبرو شوید:

 • هراسان شده و دچار ترس شدید شوید.
 • احساس ناخوشایند و ناراحت کننده‌ای در بخشی از بدنتان داشته باشید و با درد دست و پنجه نرم کنید.
 • بی‌قرار شوید و ناآرامی کنید.
 • دچار غم و اندوه زیاد شوید و تشویش و اضطراب و پریشانی وجودتان را فرا گیرد.

حال برای مشاهده تعبیر خواب تکمیلی خود با تاروت رنگی همراه شوید.

تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن بر‌ اساس نظر معبر 👴

از نظر محمد ابن سیرین

تکه تکه کردن بدن:

اگر در خواب دیدید که بدنتان را با وسیله تیز تکه تکه می‌کردند یا اندام‌های بدنتان از هم جدا و قطع می‌شد و بر زمین می‌افتاد تعبیرش این است که برای مدتی از یک محل به محلی دور از خانه، شهر یا کشور می‌روید و از نزدیکان و دوستانتان دور می‌شوید، کانون خانواده‌تان از هم می‌پاشد و اطرافیانتان پراکنده خواهند شد، اتحادی که داشتید از بین می‌رود و بین شما تفرقه می‌افتد.

جداکردن بدن:

اگر در خواب دیدید که اندام‌های بدنتان را جدا می‌کردید به طوری که اتصالش با بقیه اعضای بدن قطع شود بدین معنی است که دوستانتان را که با شما هم پیمان هستند و عقاید و باورهایشان با شما مشترک است را از دست می‌دهید. همچنین خویشاوندانتان پراکنده و در شهرهای مختلف ساکن می‌شوند.

محمد ابن سیرین معتقد است اگر در خواب دیدید که پای فرزندتان قطع شده است تعبیرش به دو گونه است:

 • اگر فرد بیننده خواب مردی باشد که صاحب همسر و فرزند است، بدین معنی می‌باشد که یکی از پسرانش در اثر اتفاقی ناگوار دچار خسارت و زیان می‌شود و آسیب خواهد دید، این آسیب جسمی و فیزیکی است و می‌تواند درجات متفاوت داشته باشد.
 • چنانچه فرد بیننده خواب مجرد باشد و صاحب همسر و فرزند نباشد نشانه این است که در یکی از اهداف زندگی‌اش مانند همسر اختیار کردن، صاحب شغل و درآمد شدن، پیشنهاد ازدواج دادن و ابراز علاقه کردن با شکست بزرگی روبرو می‌شود به طوری که غمگین و افسرده شده و برای مدتی کوتاه با غم و رنج دست و پنجه نرم می‌کند. البته این بحران موقت و ناپایدار است و فرد بیننده خواب همیشه به این حال باقی نخواهد ماند.

قطع شدن پا:

اگر فردی در عالم خواب و رویا مشاهده کند که به دلیل پیشامدی ناگهانی و ناگوار که از قبل توان پیش بینی آن وجود نداشته است، پایش از بدنش جدا شده یا شخصی دیگر برای اینکه حس تنفر و نفرتش را ابراز کند پای او را بدون آگاهی و تصمیم قبلی ببرد، نشان دهنده این است که پیشامدی جدید که آکنده از ترس و نفرت است و باعث ایجاد وحشت می‌شود، پسری جوان از نزدیکان و اقوام فرد بیننده خواب را تهدید می‌کند، این اتفاق می‌تواند خطر آفرین بوده و پیامدهای ناگواری به دنبال داشته باشد.همچنین احتمال رسیدن آسیب یا زیان به فرد مشاهده کننده خواب وجود دارد و ممکن است اتفاقات ناگواری در انتظار فرد رویت کننده خواب باشد.

در عالم خواب ببیند که پای سمت راستش را از دست می‌دهد و به واسطه جدا شدن پا از بدنش خون به بیرون فوران می‌کند زیادی از دست می‌دهد و دچار ضعف و بی‌حالی می‌شود، نشان دهنده پایان علائم حیات و نابودی یکی از عزیزان و نزدیکان او است و با از دست دادن او غم و رنج زیادی را تجربه می‌کند.

البته دیدن این خواب می‌تواند نشانه این باشد که در انجام کارها یا رسیدن به هدفتان موفق نخواهید شد و شکست‌های بزرگی را از نظر مالی و جانی تجربه خواهید کرد و رنج و عذاب فراوانی شامل حالتان می‌شود.

اگر خانمی در عالم خواب مشاهده کند که پای شریک زندگیش که با هم زیر یک سقف و در یک خانه زندگی می‌کنند از بدنش جدا شده، به معنی این است که همسرش در مقابل اعتماد او حیله و دروغ به کار می‌برد و پیمان شکنی می‌کند، به خاطر همین بی‌وفایی و دروغگویی که در آینده‌ای نه چندان دور بر او آشکار می‌شود با هم درگیر شده و بین آنها زد و خورد و نزاع و جنگ سر می‌گیرد، آنها یکدیگر را سرزنش کرده، دعوا بالا می‌گیرد و آتش خشم آنها شعله ور خواهد شد.

اگر مردی مشاهده کند که پاهای زنش از بدنش جدا شده و دیگر به بدنش اتصال و ارتباط ندارد یا اینکه زنش، روی صندلی چرخدار مخصوص بیماران یا افرادی که قادر به راه رفتن نیستند نشسته و آرام و قرار یافته است، نشان دهنده این است که همسرش مدت هاست امر مهمی را از او پوشیده و پنهان کرده است و به هیچ وجه نمی‌خواهد کسی از اعضای خانواده‌اش به این امر آگاه شود و پی ببرند که ماجرا از چه قرار می‌باشد.

شخصی در خواب مشاهده کند که تعداد فراوان و بیش از اندازه‌ای پای جدا شده از تنه وجود دارد این‌ها در یک مکان جمع آوری شده بودند و در کنار هم قرار داشتند، بدین معنی است که امکان دارد به محل زندگی و سکونت فرد خواب بیننده و شهری که در آن زندگی می‌کند آسیب یا زیانی وارد شود. این واقعه خطرناک، می‌تواند جنبش ناگهانی پوسته زمین، جریان بسیار زیاد آب که به یکباره در اثر ریزش باران فراوان یا آب شدن یکباره برف یا شکستن سد و… روی زمین جریان پیدا کند یا هر بلا و مصیبتی که مربوط به طبیعت است، باشد.

قطع شدن دست:

محمد ابن سیرین معتقد است، اگر فردی در خواب مشاهده کند که یکی یا هر دو دستش به دستور و حکم فرمانروا یا سلطان دارای تاج و تخت، مقام رسمی قضایی که قانوناً می‌تواند در مورد شکایاتی که در دادگاه مطرح می‌شود رای داده و تصمیم گیری کند، بریده شده و از بدنش جدا شود، بیانگر این است که در آینده نه چندان دور خواهر یا برادرش را از دست می‌دهد و با مرگ و نابودی آنها روبرو خواهد شد.

همچنین اگر شخصی در خواب رویت کرد که هر دو دستش قطع شده، نشان دهنده این است که آن شخص برای رسیدن به آنچه برای به دست آوردن آن باید بکوشد، امید و انتظاری که برای در اختیار داشتن چیزی خاص یا پیش آمدن اتفاق خاص دارد، میل و علاقه زیادی که برای به دست آوردن چیزی یا رسیدن به هدفی واقعی یا خیالی در وجودش نهفته است و انجام دادن کارهای مورد نظرش شکست خواهد خورد، به خواسته قلبیش نخواهد رسید و اهدافش محقق نخواهد شد.

از نظر کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب دیدید که پیوند و ارتباط بین اعضای بدنتان را از بین می‌بردند تعبیرش این است که یکی از کسانی که برایتان با ارزش و قابل احترام است را از دست خواهید داد و با نبود او در زندگیتان مواجه می‌شوید.

از نظر امام جعفر صادق (ع)

قطع شدن پا:

اگر در خواب مشاهده کردید که یکی یا دو تا از پاهایتان و یا قسمتی از پایتان که در محل اتصال ران و ساق پا قرار دارد و قابلیت خم شدن دارد را به هر شکلی از دست دادید، بدین معنی است که دارایی و ثروتی که از لحاظ شرعی ممنوع است و از راه‌های نامشروع به دست آمده وارد زندگی شما میشود. خواب نمی‌تواند مقدار این ثروت را بیان کند و قادر به مشخص کردن جزئیات نیست ولی باید بدانید که حتی اگر این پول و دارایی ناچیز باشد، باز هم می‌تواند تاثیرات بدی روی زندگی شما گذارد.

این خواب یک هشدار و آگاه باش است که می‌خواهد به شما بگوید این پول حرام و نامشروع هر چقدر هم که اندک باشد، می‌تواند تاثیرات بسیار بدی روی زندگی و درآمدتان گذارد، علاوه بر این فراوانی نعمت و برکتی که از سمت خداوند شامل حالتان می‌شود از بین خواهد رفت و لطف خداوند مانند قبل شامل حالتان نمی‌شود.

این خواب نشان دهنده این است که تغییر محسوسی در زندگیتان رخ نمی‌دهد و هر شرایطی که دارید در همان شرایط استوار و پابرجا خواهید بود.

اگر مردی که دارای اهل بیت و عیال است و زن و فرزند دارد، در خواب رویت کند که پای سمت چپ خود را می‌برد، نشان دهنده این است که بخشی از دارایی و ثروت خود را از دست خواهد داد.

از نظر خالد بن علی العنبری

اگر در خواب دیدید که پایتان به صورت ناگهانی در اثر ضربه یا فشار، تکه تکه شد و آسیب دید تعبیرش این است که ضرر و زیانی به شما وارد می‌شود و زندگیتان لطمه می بیند.

از نظر شیخ طوسی

ایشان نوشته‌اند که خواب قطع شدن پاها تعابیر متفاوتی دارد و این تعابیر نیکو نیستند، مانند:

 • کارها موافق میل پیش نرفتن، در جریان انجام کاری اتفاقات ناخوشایند و بد پیش آمدن
 • بهره مند شدن از چیزی بد به طور اتفاقی و تقریباً بدون دخالت خود شخص، احتمال یا امکان اتفاق افتادن رویدادی معمولاً ناخوشایند
 • تجربه کردن شکست‌های مختلف و پی در پی

از نظر آنلی بیتون

اگر در عالم رویا مشاهده کردید که بخشی از دست شما بریده شده است و اتصال و ارتباطی با بقیه اعضای بدنتان ندارد، نشان دهنده این است که آدم‌های اطرافتان، قدرت درک و فهم شما از مسائل به وسیله نیروی مغز یا حواس ظاهری و همچنین فکر یا پیشنهادهایی که شما به درستی آنها اعتقاد و یقین دارید را به درستی درک نکرده و نمی‌فهمند و از شما درخواست می‌کنند که دور از آنها زندگی کنید و عقاید خود را کنار گذارید و به آنها پشت کنید.

از نظر جی. اچ. میلر

اگر دست‌هایتان را در خواب مشاهده کردید در حالی که از بدنتان جدا شده بودند و با اندام‌های دیگر اتصال و ارتباطی نداشتند بدین معنی است که در مسیر انجام کارها یا رسیدن به اهدافتان به موفقیت نخواهید رسید، با شکست مواجه می‌شوید و به مقصدی که مدنظر دارید دست پیدا نمی‌کنید.

از نظر ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی بر این باور است که اگر شخصی در عالم رویا مشاهده کند که دست سمت راست یا دست سمت چپ بدنش بریده شده و اتصالی با بدنش ندارد بیانگر این است که با مرگ و نابودی کسی که به او علاقه دارد و برایش عزیز و محترم است مواجه خواهد شد و غم و درد را تجربه خواهد کرد.

از نظر لوک اویتنهاو

از نظر لوک اویتنهاو دیدن دست قطع شده در خواب بیانگر این است که خوشی و شادی از فرد بیننده خواب رو برمی‌گرداند، در زندگی و اموراتش بد می‌آورد و بدشانسی نصیب او می‌شود.

از نظر جابر مغربی

قطع شدن دست:

جابر مغربی بر این باور است که اگر شخصی در خواب مشاهده کند دستش با یک وسیله تیز و برنده از بدنش جدا و قطع شده، بیانگر این است که پیوند و ارتباط عاشقانه و رمانتیک او با شخصی که به آن علاقه داشته و برایش احترام قائل بوده به پایان می‌رسد و این دوستی و آشنایی تمام می‌شود.

ایشان می‌فرمایند اگر شخصی که خواب قطع شدن دست را می‌بیند، خانمی باشد که بچه‌ای در شکم خود دارد و حامله است نشان دهنده این است که اطرافیان و نزدیکان او که البته زیاد هم هستند، به خاطر پیشرفتش در زندگی و برتری یافتن او نزد اعضای خانواده اش، احساس ناراحتی و خشم می‌کنند و از این بابت ناراضی و اندوهگین هستند.

این خواب مانند هشدار است و می‌خواهد به بیننده خواب بگوید که ممکن است رنج و بدبختی بزرگی در انتظار فرد بیننده باشد، باید خودش را برای پذیرش اتفاقات تلخ آماده کند و توقع هر چیزی را داشته باشد.

قطع شدن دست خانواده:

همچنین معتقد هستند که اگر شخصی در خواب مشاهده کند، دست یکی از والدینش ( یا پدر یا مادر)  قطع شده، بیانگر این است، رزق و روزی که با تلاش خود و به لطف خداوند به دست می‌آورد و قوت و خوراک روزانه‌اش را تامین می‌کند کم و ناچیز خواهد شد و کفایت نخواهد کرد، تندرستی و عافیتش در معرض خطر قرار می‌گیرد و او از امنیتش کاسته خواهد شد.

ایشان باور دارند که اگر کسی در خواب مشاهده کند دست برادرش بریده شده و از بدنش جدا شده است نشان دهنده این است که در کانون خانواده زد و خورد، نزاع و جنگ اتفاق می‌افتد و اعضای خانواده یکدیگر را سرزنش کرده، به یکدیگر پرخاش می‌کنند و مقابل هم قرار می‌گیرند.

همچنین ایشان می‌فرمایند اگر کسی در عالم رویا رویت کند که دست خواهرش قطع شده است به طوری که ارتباطی با اعضای بدنش ندارد می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد:

 • عدم تمایل شدید به بخشیدن خطای دیگران، نسبت به کسی در مقابل صدمه‌ای که زده است.
 • قطع کردن دوستی و رابطه با خویشان و نزدیکان.
 • ابراز حس تنفر نسبت به کسی و مخالفت کردن با او.
 • تزویر، دوگانگی، ریاکاری

تعبیر خواب قطع شدن اعضای بدن بر‌ اساس موضوع آن 📋

تکه تکه شدن بدن

اگر در خواب دیدید که بدنتان تکه تکه شد و اتصال و ارتباط اندام‌های بدنتان با یکدیگر از بین رفت نشان دهنده این است که نظم زندگیتان به هم می‌خورد و زندگی شما دیگر روال سابق را نخواهد داشت، ارتباط شما با اطرافیانتان با مشکل مواجه می‌شود و مسائل مطابق میل شما پیش نخواهد رفت.

قطع عضو شخص دیگر

اگر در خواب مشاهده کردید که بخشی از بدن شخصی دیگر قطع شده است تعبیرش این است که رابطه شما با خودتان بر پایه راستی و درستی نیست و با خودتان از روی صداقت رفتار نمی‌کنید.

به طور کلی اگر در خواب دیدید که اعضای بدن شخص دیگر قطع شده است، باید بدانید که این خواب با احساسات و هیجانات شما ارتباط دارد و می‌خواهد به شما بگوید که باید هیجانات خود را کنترل کنید و در هر موقعیتی بهترین تصمیم را بگیرید تا اقدام‌هایتان نتایج مطلوب داشته باشد.

همچنین اگر در خواب مشاهده کردید که بدن شخص دیگری بریده می‌شود یا اعضای بدن او قطع شده و ارتباطشان را با اعضای دیگر از دست می‌دهند بدین معنی است که شما می‌خواهید خود را از دیگران پنهان کرده و هویت خود را مخفی نگه دارید تا شناخته نشوید.

اگر شخصی که اعضای بدن او قطع می‌شود غریبه باشد و او را نشناسید نشان دهنده این است که شما خودتان را در برقراری ارتباط با دیگران محدود می‌کنید، علاقه‌ای که در برقراری ارتباط اجتماعی دارید را سرکوب می‌کنید.

این خواب می‌خواهد به شما بگوید که باید در برقراری ارتباط با دیگران نهایت ادب و احترام را رعایت کنید و از پرخاشگری و هرگونه بی‌ادبی بپرهیزید ولی این بدان معنا نیست که خودتان را درست مطابق میل آنها تغییر دهید و هرگونه که آنها دوست دارند و می‌پسندند رفتار کنید.

قطع شدن پا:

به طور جزئی اگر مشاهده کردید که فقط پای شخص دیگر قطع می‌شود تعبیرش این است که اطرافیانتان باعث می‌شوند که بسیار عصبانی شوید به طوری که کنترل خود را از دست بدهید و مانند اشخاص دیوانه رفتار کنید.

قطع عضو بدن خودتان

چنانچه در عالم خواب مشاهده گردید که بخشی از بدنتان بریده شده، بیانگر احساس ناخوشایند و معمولاً قوی باشد که از وجود خطر یا انتظار وقوع خطر ناشی می‌شود یا می‌تواند نشان دهنده این باشد که اخیراً چیزی با ارزش و با اهمیت را از دست داده‌اید، نبود چیزی شما را اذیت می‌کند و از این بابت آزرده خاطر شده‌اید.

از دست دادن یکی از اعضای بدن در خواب می‌تواند بدین معنی باشد که باید از سلامتی جسمی و روحی خودتان مراقبت کنید و همچنین در برقرار کردن رابطه دوستی و آشنایی با اطرافیانتان وسواس به خرج دهید و احتیاط کنید، از پیوند و ارتباطی که با بستگان خود دارید محافظت کنید.

رویایی که در آن اندام خود را از دست می‌دهید بیانگر این است که باید احتیاط کنید و مراقب خود باشید زیرا احتمال دارد سلامت جسمی و روحی شما در آینده نه چندان دور دچار آسیب شود و در معرض خطر قرار گیرد پس باید برای سلامت جسمی و روحی خود وقت بگذارید و آگاهی خود را افزایش دهید.

شما بسیار حساس هستید و روحیات شکننده‌ای دارید به طوری که ممکن است بر اثر حوادث و اتفاقاتی که برایتان رخ می‌دهد کنترل احساسات و هیجانات خود را از دست بدهید و غیر قابل کنترل به نظر برسید.

تعبیر خواب قطع عضوی از بدن بیانگر این است که در آینده نه چندان دور متحمل خسارت و زیان می‌شوید.

این خواب یک پیش‌بینی است، البته می‌دانید که هیچ پیش بینی قطعی نیست، اگر کسی هستید که چنین خوابی دیده‌اید حواستانان را جمع کنید تا جلوی خسارت احتمالی را بگیرید یا تا حد توان از بروز اثرات آن جلوگیری نمایید.

این خواب نشان دهنده این است که در گذشته نزدیک، چیزی ارزشمند را از دست داده‌اید، این چیز ارزشمند میتواند یکی از اعضای خانواده، یک رابطه خوب یا یک شغل مناسب باشد.

یا می‌ترسید در آینده چیزی که برایتان دارای اهمیت است را از دست بدهید، مثلا ترس از دست دادن یکی از اعضای خانواده، شکست خوردن در یک رابطه عاطفی، تنزل مقام در زندگی اجتماعی و کاری تان.

همانطور که می‌دانید خواب‌های ما از ناخودآگاهمان منشا گرفته‌اند و ناخودآگاه ما از ترس‌ها، باورها و اعتقاداتمان سرچشمه می‌گیرند، پس طبیعی است مسئله‌ای که در واقعیت برای ما ترسناک است را در خواب مشاهده کنیم.

دیدن چنین خوابی بسیار مخوف و ترسناک است و باعث می‌شود احساس ناخوشایندی به شما دست بدهد.

این خواب نشان دهنده این است که خطری وجود دارد و باید انتظار اتفاقات بد را داشته باشید. باید دست به کار شوید و در انجام کارهایتان دقت و هوشیاری زیادی به خرج دهید به طوری که از پیش آمدن هرگونه خطر و خرابی جلوگیری کنید. هر اقدامی که می‌کنید بسیار مهم و حائز اهمیت است.

اگر در خواب دیدید که یکی از اندام‌های بدنتان برای مثال دست یا پا را از دست می‌دهید، به این معنی است که شما شخصیتی دلواپس و پریشان دارید و همیشه اضطراب دارید که نکند چیزهای مهم زندگی‌تان را از دست بدهید و نگران این هستید که آیا مشکلاتتان برطرف خواهد شد یا نه، سعی کنید روی مسیر تمرکز کنید و تمام جوانب را در نظر بگیرید.

دیدن قطع عضو در خواب انواع گوناگونی دارد، ممکن است ببینید بینی، گوش، اندام جنسی، سینه ها، پاها، انگشتان دست یا انگشتان پایتان قطع میشود.

این خواب رویایی آشفته، پریشان و وحشتناک است و باعث می‌شود بعد از بیدار شدن از خواب شرایط بدی داشته باشید و از لحاظ روحی در وضع دشوار و ناراحت کننده‌ای قرار گیرید.

دیدن چنین خوابی نشان دهنده این است که شما از لحاظ اجتماعی، در برقراری ارتباط با دیگران نقص دارید و آنطور که دوست دارید نمی‌توانید با اطرافیانتان تبادل فکری داشته باشید.

به نظر می‌رسد که این خواب با نظر شما در رابطه با خودتان ارتباط داشته و می‌تواند نشان دهنده این باشد که در فهم هویت خود و همانطور که یونگ می‌گوید (نماشناسی کهن الگوی خود) که به معنای درک شما از خودتان است مشکل دارید.

کهن الگو الگویی جامع و ذاتی از رفتار و شخصیت انسان است که در تاثیرگذاری بر رفتار او نقش دارد.

قطع عضو توسط خودتان

جایگاهی که در زندگیمان داریم نتیجه تصمیمات و اقدام‌هایی است که انجام داده‌ایم، اگر در خواب مشاهده کردید که خودتان قطع عضو انجام می‌دادید بیانگر این است که دست به اقدامات و تصمیمات خاصی می‌زنید که در اثر آنها مسیر زندگی شما تغییر خواهد کرد و به مقصد متفاوتی می‌رسید.

قطع سر کسی:

اگر در خواب رویت کردید که سر کسی را از بدنش جدا کرده یا می‌برید و شکاف بزرگی در آن ایجاد می‌کنید، تعبیر نیکویی ندارد و می‌خواهد پیام آگاه باش به شما دهد و بگوید که در حال باور کردن دروغ‌ها و حیله‌های اطرافیان خود هستید و گول ظاهر آنها را می‌خورید، باید با آگاهی تصمیم بگیرید و اقدامات درستی انجام دهید چون اگر این کار را انجام ندهید در راه خود یا اطرافیانتان دردسر ایجاد می‌کنید و دست به کارهایی می‌زنید که برای خود یا دیگران مضر و آسیب رسان است.

قطع دست یا پای کسی:

که در آن دست یا پای شخصی دیگر را از بدنش جدا می‌کنید بیانگر این است که در حال از دست دادن اراده و قدرت لازم برای کنترل مسائل مربوط به خود هستید و توانایی لازم برای بهبود شرایطتان را ندارید.

ممکن است توسط اطرافیان و نزدیکانتان مورد آزار و اذیت، زور گویی و سخت‌گیری بیش از حد قرار گرفته باشید و شما را از آزار، آسیب، تنبیه و امثال آن ترسانده باشند.

 قطع گوش های کسی:

اگر در خواب مشاهده کردید که گوش‌های کسی را می‌برید و از سرش جدا می‌کنید نشان دهنده این است، در مقابل یک شخص قوی از لحاظ جسمی و روحی، که در مقابل شما قرار گرفته و با او روبرو شده‌اید، احساس کمبود و ضعف می‌کنید.

ممکن است حس کنید که در حال از دست دادن قدرت و توانایی خود برای مقابله و رودررویی با اشخاص یا افرادی هستید که شما را از مسائل بی‌ارزش و بدون خطر می‌ترسانند و باعث ایجاد ترس و اضطراب در وجود شما می‌شوند.

قطع بینی کسی:

خوابی که در آن اندام بویایی شخصی را می برید و از صورتش جدا می کنید نشان دهنده این است که شما احساس ضعیف بودن و ناتوانی می کنید و فکر می کنید که قدرت لازم برای مواجه شدن با مسائل و مشکلات را ندارید.

احتمال دارد که شما از لحاظ روحی، عاطفیو احساسی در وضعیتی سخت و دشوار قرار گرفته باشید و به مشکلات زیادی برخورد نمایید.

شما تلاش می کنید که از روبرویی با عقاید و باور هایی که بر پایه دلیل عقلی و منطقی استوار نیست و هم چنین حس قوی همدردی، عشق، غم یا یادآوری چنین احساساتی در وجودتان خودداری نمایید.

قطع دهان کسی:

اگر در خواب دیدید که دهان کسی را از صورتش جدا می کردید به این معنی است که نسبت به آن شخص کینه و نفرت دارید و می خواهید که کار بد او را تلافی کنید تا تنبیه شود.

شما سعی می کنید که احساسات منفی خود را سرکوب کنید و ترس و وحشت را از خود دور نمایید، شما می خواهید احساس ناخشنودی شدید و گاهی همراه با خشونت که معمولا باعث به وجود آمدن میل به صدمه زدن به دیگران یا مخالفت کردن با آنها میشود را پنهان کنید و آن را بروز ندهید.

قطع آلت تناسلی دیگران:

رویایی که در آن مشاهده کنید که آلت تناسلی کسی را قطع می کنید و از بدنش جدا می کنید، نشان دهنده این است که شما توانایی انجام کارها یا امکان تاثیر گذاری بر روی مسائل و اطرافیانتان را دارید.

هم چنین می تواند بدین معنی باشد که با پایان و سرانجام ناخوشایند یک رابطه اشتباه و نادرست مواجه هستید و به شما سخت می گذرد.

قطع واژن کسی:

اگر در خواب مشاهده کردید که واژن کسی را می برید بیانگر این است که در اطراف شما زنی قوی و جسور وجود دارد که حضور آن باعث میشود احساس بدی داشته باشید و گمان می کنید با حضور او، قدرت و اقتدار شما دیده نمی شود.

حضور چنین شخصی باعث می‌شود که اعتماد به نفس شما دچار تزلزل و لغزش شود و احساس کنید که دیگران به شما کمتر از قبل توجه می کنند.

قطع عضو خود

اگر زمانی که خواب می دیدید ، در شرایط و موقعیتی قرار گرفتید که وادار به قطع یکی از اعضای بدن خود شدید بیانگر این است که در زندگی واقعی تان با سختی ها و دشواری های زیادی دست و پنجه نرم می کنید و می ترسید که مبارزه کردن با مشکلات، عواقب جبران ناپذیری داشته باشد و آینده تان را هم تحت تاثیر قرار دهد.

اگر در عالم رویا مجبور شدید اعضای بدن خودتان را ببرید و از بدنتان جدا کنید و راه و چاره ی دیگری نداشتید، نشان دهنده این است، اکنون شما در شرایطی قرار دارید که فاقد هر گونه احساسی هستید که باعث نگرانی و پریشانی شما میشود.

خوابی که در آن از روی ناچاری مجبور شدید که یکی یا هر دو پای خود را قطع کنید، اینگونه تعبیر می‌شود که شما از استقلال و آزادی کمی در زندگی برخوردار هستید و نمی تواند هر کاری که مطابق میل تان است را انجام دهید و فقط می توانید به برخی ازآرزو ها و اهداف خود دست پیدا کنید و این به خاطر محدودیت ها و حصاری است که در اطرافتان کشیده شده.

رویایی که در آن قطع عضو را مشاهده می کنید بیانگر اتفاقات ناگهانی و پیش بینی نشده، خراش یا پارگی که در جایی از بدن ایجاد شود و خون از آن بیرون بیاید، رعایت نکردن انصاف و درستی در قضاوت، آرزویی که امکان برآورده شدن آن وجود ندارد، عزاداری و مصیبت، رعایت نکردن احتیاط و کوتاهی کردن در مراقبت و محافظت از خود می باشد.

قطع شدن پا

قطع شدن پا در خواب تعابیر نیکویی ندارد و نشان دهنده موارد زیر می‌باشد:

 • جدایی زن و شوهر از یکدیگر به طور رسمی و قانونی به طوری که قبل از طلاق آنها علاقه زیادی به هم داشته‌اند و دلباخته هم بودند.
 • نزدیک شدن به کسی که حس دشمنی را مدت‌های زیاد در دل نگه می‌دارد و می‌خواهد که حتماً و به هر قیمت انتقام بگیرد.
 • کسی که از پیشرفت و برتری یافتن دیگران بسیار ناراحت و خشمگین می‌شود و بدخواه دیگران است، سر راه شما قرار می‌گیرد، حسادت، حسدورزی، رقابت ناسالم.

اگر در خواب مشاهده کردید که پای شما قطع شده و این مسئله باعث شده که درد و ناراحتی زیادی را تحمل کنید و غم و اندوه به سراغ شما بیاید بدین معنی است که چیزهای مهمی را در زندگی خود از دست می‌دهید و فقدان آنها شما را ناراحت خواهد کرد، البته این خواب می‌تواند معانی خوبی هم داشته باشد.

رویایی که در آن بخشی از یک پا، یکی یا هر دو پای شما قطع شده است بیانگر این است که اطرافیانتان شما را از خود دور می‌کنند و شما را نمی‌پذیرند، شما مسائل را در خلاف جهتی که باید انجام دهید، اجرا می‌کنید.

شما باید دوباره شروع کنید و کارهایتان را با هوشمندی جلو ببرید.

شما دچار ضرر و زیان شده‌اید آسیب دیده‌اید، روحتان ضربه خورده و جراحت برداشته است، شما احساس می‌کنید که زندگی شما در مسیر غلط و اشتباهی پیش می‌رود و عاقبت بخیر نخواهید شد.

مشاهده کردن پای قطع شده در خواب نشان دهنده زیان و آسیبی است که اهداف و آرزوهای شما را تهدید می‌کند و باعث می‌شود که در مسیر محقق کردن اهدافتان با مشکل مواجه شوید، شما مایلید امور و کارهایتان را با روش‌های مشکل و دشوار حل کنید و به پیش ببرید ولی با واقعیت‌ها روبرو نشوید، چون از روبرویی با حقایق و واقعیت‌ها واهمه دارید.

اگر در رویا مشاهده کردید که پایتان را جدا کردند، قطع کردند یا به وسیله ی کارد و قیچی و… پاره کردند، بیانگر این است که نباید خوشبین باشید چون این خواب نشانه شومی است، دلخوش نباشید چون اتفاقات خوبی در انتظارارتان نیست.

همچنین جدا کردن پا از بدن در خواب می‌تواند بیانگر این باشد که گرفتار حادثه یا پیشامدی بسیار غم انگیز و دشوار می‌شوید یا از شریک زندگی خود جدا می‌شوید و فراق و دوری از او باعث می‌شود احساس تنهایی و بی کسی و درماندگی به شما دست بدهد.

قطع شدن دست

اگر در خواب دیدید که دست‌های شما از بدنتان جدا شده به این معنی است که یکی از دوستان و نزدیکانتان در آینده نه چندان دور باعث ضرر و زیان شما می‌شوند.

ممکن است این کار را از روی قصد انجام ندهند ولی به هر حال آفت و آسیبی به زندگی شما می‌زنند.

همچنین می‌تواند بدین معنی باشد که چیزهایی را در زندگیتان از دست می‌دهید که هیچ تمایلی به داشتن آنها دارید و میل و علاقه‌تان نسبت به آنها از بین رفته است.

رویایی که در آن دست قطع شده مشاهده کردید، نشان دهنده این است که در زندگی خود با زد و خورد و جنگ و جدال مواجه می‌شوید و ممکن است چیزی را از دست بدهید، میزان خسارتی که به شما وارد می‌شود با رفتاری که در برابر مشکلات دارید و راه حلی که برای حل کردن آنها ارائه داده و به کار می‌گیرید مرتبط است.

اگر مشاهده کردید که قسمتی از دست شما قطع شد و بدن درنگ، مجددا به پیکرتان متصل شد و با اندام های دیگر بدنتان ارتباط برقرار کرد نشان دهنده این است که فایده و بهره ای از طرف شخص دیگر به شما خواهد رسید، این خواب تعبیر خوبی دارد و می گوید که از سمت پسر یا برادرتان چیزی به دست می آورید و بر سرمایه تان اضافه خواهد شد، این سرمایه میتواند جنبه مادی یا معنوی داشته باشد.

قطع شدن انگشت

خوابی که در آن انگشت قطع شده و برداشته می‌شود بیانگر این است که شما چیزی را در زندگی خود کنار می‌گذارید و این کار را به اختیار و اراده خود انجام می‌دهید، تعبیر دیگرش این است که شما تسلط و اراده خود را بر روی مسائل زندگیتان از دست می‌دهید و نمی‌توانید مانند سابق بر روی اتفاقات زندگیتان نظارت و بازرسی داشته باشید.

قطع شدن بینی

اگر در خواب رویت کردید، قسمتی از صورتتان که بین دهان و پیشانی قرار گرفته و اندام حس بویایی و نیز مجرای بیرونی دستگاه تنفس است را از دست می‌دهید بیانگر این موضوع می‌باشد که چیزی را گم می‌کنید، به طوری که از زندگی شما ناپدید می‌شود.

همچنین این خواب می‌تواند مانند هشدار باشد، هشداری که می‌گوید چیزی را در زندگی خود از دست می‌دهید.

باید برای جلوگیری از چنین اتفاقی، دست به اقدامات درست و هوشمندانه بزنید تا از فقدان چیزی در زندگی خود پیشگیری نمایید.

قطع یا ختنه آلت تناسلی

خوابی که در آن شما را ختنه می‌کنند یا طبق شریعت اسلام آلت تناسلیتان را می‌برند بیانگر این است که شما از احساسات و امیال جنسی خود غافل شده‌اید و به آنها اهمیت نمی‌دهید.

همچنین این خواب نشان دهنده از دست دادن توانایی انجام کارها یا امکان تاثیرگذاری بر روی مسائل اطرافتان می‌باشد، همچنین از توانایی شما در به کار بردن قدرت به صورت دلخواه کاسته می‌شود و نمی‌توانید بر روی دیگران تسلط و اراده داشته باشید.

اگر در خواب مشاهده کردید که آلت تناسلیتان را قطع کرده‌اند و اتصالی با بدنتان ندارد می‌تواند به معنی ضعیف، بی قدرت و ناتوان بودن از لحاظ جنسی باشد.

قطع یا ختنه واژن

رویایی که در آن واژن شما را قطع یا ختنه می‌کنند بیانگر از دست دادن قدرت باروری و ثمربخشی، وضعیت یا موقعیت زنده بودن، نرمی و گرما در زندگی است.

قطع عضو برای جلوگیری از گسترش بیماری

خوابی که درآن برای جلوگیری از پخش شدن و گسترش بیماری در بدن شخص، عضوی از بدن او را قطع می کنند تا بیماری، اندام ها و دستگاه های دیگر را درگیر نکند و منجر به مرگ شخص نشود، مانند قانقاریا که در آن فساد و عفونت در قسمتی از ماهیچه یا استخوان پیدا می شود و آن را سیاه می کند، سرمازدگی در اثر گرفتاری به سرمای بسیار شدید، آسیب دیده گی در بدن که عموما به صورت سوراخ یا شکافی در پوست است و معمولا در اثر برخورد کارد و گلوله و مانند آن ایجاد میشود، دیابت یا همان مرضی که به سبب زیاد شدن قند خون ایجاد می شود، گرفتگی رگ در اثر تجمع چربی یا ایجاد لخته یا هر بیماری دیگری که کارکرد گردش خون را با مشکل مواجه می کند، نشان دهنده این است، باید به همین زودی با کسی از اطرافیان و نزدیکانتان که برای او احترام زیادی قائل هستید و برای شما شخصیتی گرامی و محبوب است، گفتگو داشته باشید، حال و احوال او را جویا شوید و سعی کنید او را درک کرده و بفهمید که چه احساسی در وجودش دارد.

قطع عضو برای حوادث جنگی

اگر شخصی در خواب ببیند که در اثر صدمه و آسیب زیاد یا زخم ها و جراحت های عمیق و شدیدی که در بدنش ایجاد شده و قابل درمان و بهبودی نمی باشد، خون زیادی از دست بدهد و بخش هایی از بدنش که جراحت دارد توسط میکروبها و سایر عوامل بیماری زا آلوده شود و باعث تولید چرک میشود، قطع عضو انجام دهد تعبیرش این است که ثروت یا درآمد قابل توجهی بدست می آورید البته احتمال دارد که این پول از راه شرط بندی و قمار بدست آمده باشد که پولی حرام و نامشروع است.

هم چنین خوابی که در آن بر اثر ضربه، جراحت، شوک و هر نوع آسیب و حادثه ای که از خارج به بدنتان وارد شده باشد و عامل درونی عامل ایجاد این آسیب نباشد، بخشی از بدنتان را قطع کردند بدین معنی است که با مشکلات مالی و کمبود یا فقدان پول و سرمایه مواجه می‌شوید، هم چنین می تواند بدین معنی باشد که درگیر قمار و کار های حرام می‌شوید که در اثر آن سرمایه تان را از دست می‌دهید.

البته این خواب معنی دیگری هم دارد و نشان دهنده این است که شما به خواسته های حیوانی خود بیش از حد طبیعی اهمیت می‌دهید و قادر نیستید در مقابل شهوتی که در وجودتان است ایستادگی کرده و نمی توانید میل جنسی خود را کنترل کنید.

قطع برای اتفاقات تصادفی

اگر در خواب مشاهده کردید که در اثر حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده بخشی از بدنتان را از دست دادید، بیانگر این است که زندگی تان در حال تغییر و تحول است، باید حواستان را جمع کنید و از خودتان مراقبت کنید چون پذیرش هر تغییری و تصمیم گیری درست در آن شرایط، ابتدا کمی سخت و دشوار است.

اگر این حادثه ناگهانی، هجوم حیوانی درنده باشد که مورد حمله آن قرار گرفته اید، بدین معنی است که شخصی پشت سر شما بدگویی کرده و از شما به نیکی یاد نمی کند، این در حالی است که شما از این موضوع اطلاع ندارید و نمی دانید که چه کسی این کار را انجام میدهد.

قطع عضو حیوان خانگی

خوابی که در آن عضو حیوانی اهلی و خانگی مانند سگ یا گربه قطع میشود بیانگر این است که یکی از اطرافیان و نزدیکان شما با نبود چیزی در زندگی اش مواجه میشود یا چیزی را در زندگی اش از دست میدهد، البته این نبود و فقدان نمی تواند تاثیرات بزرگی روی زندگی شخص گذارد، فقط باعث میشود که ضرر و زیانی جزئی را تجربه کند که البته چندان هم مهم و قابل اهمیت نیست.

هم چنین بدین معنی است که مسائل مهمی در زندگی تان وجود دارد که باید با آنها روبرو شده و آنها را حل کنید، ولی شما از این کار اجتناب می کنید و از روبرو شدن با برخی مسائل واهمه و ترس دارید.

پای مصنوعی

دیدن خوابی که در آن برای پای قطع شده خود، پای مصنوعی دریافت می کنید تعبیر نیکویی دارد و می خواهد به شما بگوید که باید رو به جلو حرکت کنید تا پیشرفت کنید، حرکت کردن به سمت جلو باعث میشود که با چالش ها و مشکلات جدیدی روبرو شوید و موقعیت های تازه ای را تجربه کنید، مسئولیت و وظیفه شما این است که بهترین تصمیم ها را بگیرید تا از پس مشکلات بربیایید و به موفقیت برسید.

چنانچه در خواب مشاهده کردید که کسی به پای قطع شده خود، پای مصنوعی متصل کرده است بدین معنی میباشد که پیشرفت و توسعه در حوزه کاری برای شما مهیا شده و باید برای رسیدن به آن جایگاه شغلی تلاش کرده، آینده نگر باشید و به سمت جلو حرکت کنید.

اگر در خواب دیدید که به اندام قطع شده شما، پروتز یا اندام مصنوعی نصب کردند بدین معنی است که در زندگی شما توازن وجود ندارد، مسائل آنطور که باید باشند پیش نمی‌روند و شما به این موضوع اطلاع کامل دارید.

برای کسب درآمد؛ کافیه یکسری قواعدی که ثروتمندان بلد هستن رو تو هم یاد بگیری. اینکه چطوری پول دربیاری و ثروتمند بشی تو جلسه‌ی آموزشی بهت یاد داده شده. بعد ازدیدن این جلسه، زندگیت عوض میشه.

در افسردگی غم به لایه‌های عمیق زندگی نفوذ کرده و اختلالاتی در احساسات و رفتار شما به‌وجود می‌آورد. اگر احساس افسردگی دارید، حتما با کمک یک روانشناس متخصص مشکل را ریشه‌یابی کنید و برای حل آن راهکار بگیرید. برای ارتباط با مشاور متخصص افسردگی روی دکمه زیر کلیک کنید.

نوشته‌های مشابه