هویت برند چیست؟ + 11 مرحله برای پیدا کردن یک برند


کتاب های زیادی در این زمینه نوشته شده است. اما اگر بخواهیم تعدادی از آنها را نام ببریم: کتاب کامل برندینگ، کتاب برند ماندگار، کتاب برنامه ریزی برند کتاب های خوبی در این زمینه هستند.

نوشته‌های مشابه