مهارت های رهبری چیست؟ + 7 مهارت مهم یک رهبر سازمانی


به طور کلی هر مهارتی که به بهبود وضعیت سازمان کمک کند یکی از مهارت های رهبری رهبر سازمان است، اما اگر بخواهیم مواردی را نام ببریم می توان به مهارت های ارتباطی، تفکر استراتژیک، تفویض اختیار و … اشاره کرد.

نوشته‌های مشابه