مطالعه موردی چیست + 8 مدل مطالعه موردی


هدف از انجام یک مطالعه موردی ارزیابی راه حل های مختلف تجاری قبل از اقدام برای توسعه راه حل نهایی است.

تجزیه و تحلیل موردی اساسی به شخصی که تجزیه و تحلیل می کند کمک می کند تا بر تمام جنبه های تصمیم تمرکز کند، نه فقط بر نتیجه مورد انتظار.

یک مطالعه موردی عمیق کارشناسی ارشد، فرد را تشویق می‌کند تا درباره نتایج کمتر مطلوب فکر کند و برای آن آماده شود، و دانش و داده‌های مورد نیاز برای برقراری ارتباط راه‌حل‌های ممکن با ذینفعان را داشته باشد.

نوشته‌های مشابه