مدل رشد سازمانی گرینر | 5 مرحله تکامل سازمانها


نظریه رشد سازمانی گرینر یک تئوری در حوزه مدیریت سازمان است که توسط لاری گرینر ارائه شده است.
گرینر در این مدل روشی برای توصیف مراحلِ رشد سازمان ها و چالش های هر مرحله ارائه داده و راه حل هایی را برای رشد سازمان توضیح می‌دهد. 

نوشته‌های مشابه