فیلمبرداری جلسه مشاوره پزشکی با متقاضی مهاجرت


 

فیلم مکتوب جلسه مشاوره آقای دکتر با اولین متقاضی مهاجرت در موسسه ملک پور. به نظر می رسد.

نوشته‌های مشابه